گزارش تصويری از نشست توجيهی دهياران و اعضاء شوراهای اسلامی بخش آسفيچ

گزارش تصويری از نشست توجيهی دهياران و اعضاء شوراهای اسلامی بخش آسفيچ