کارگاه آموزشی طرح نویسی مشارکتی در روستای کمکوئیه بهاباد برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح نویسی مشارکتی در روستای کمکوئیه بهاباد برگزار شددر این کارگاه آموزشی که با حضور اعضا گروه های برنامه و توسعه روستاهای کمکوئیه، بنستان و آسفیچ برگزار شد روش های شناسایی مشکلات، راه حل ها و تعیین نقش های دست اندرکاران مختلف آموزش و توسط شرکت کنندگان نمونه های موردی روستاهایشان تمرین شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی افزایش توانمندی اعضای گروه های برنامه و توسعه روستایی در راستای شناسایی مشکلات و راه حل و تبدیل آن به طرح های اجرایی است که در راستای تقویت انسجام بین نهادهای محلی و سازمان های دولتی طراحی و اجرایی شده است.

این کارگاه آموزشی توسط خانم پورشاد کارشناس ملی ظرفیت سازی پروژه بین المللی منارید برگزار گردید.