نظام پیشنهادها
بسمه تعالی
دستورالعمل مربوط به نحوه تکمیل فرم ارائه پیشنهاد

1 - تعریف واژگان:
الف) پیشنهاد: هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر، سریع تر، صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر و مطلوب تر کند.
ب) پیشنهاد کمی: اجرای آن سبب افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، افزایش رضایت مردم و کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری حداقل در یک بازه زمانی یکساله را دارا باشد.
ج) پیشنهاد کیفی: اجرای آن سبب اجرای برنامه های مطلوب تحول اداری، افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، تمرکززدائی، بهبود ساختار سازمانی، صرفه جویی در منابع، بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت مندی مردم و کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری و محاسبه ریالی را ندارد.

2- نکات لازم در خصوص ارائه پیشنهاد:

الف) پیشنهادهای مخدوش، تکراری و پذیرفته شده در ادوار قبلی که فرد پیشنهاد دهنده و یا افراد دیگر در مجموعه استانداری و واحدهای تابعه به نحوی از انحاء از مزایای آن بهره مند شده باشند، مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
ب) دریافت کدرهگیری در هنگام ارائه پیشنهاد جهت انجام پی گیریهای بعدی الزامی است.
ج) با توجه به اینکه کلیه پیشنهادهای ارائه شده می بایست از قابلیت اجرائی بهره مند باشند و موارد دارای فاقد این امتیاز مورد پذیرش قرار نمی گیرد، لذا لازم است پیشنهاد دهنده محترم قبل از ارائه پیشنهاد در خصوص میزان و نحوه اجرایی بودن آن از طریق واحدهای مربوطه در استانداری بررسی های لازم را معمول نماید.
د) پیشنهادهای کیفی می بایست متضمن میزان تاثیر آنها در اجرای مطلوب و بهنگام برنامه های ذکرشده در بند 1-ج باشد و پیشنهادهای کمی نیز علاوه بر اینکه لازم است موجبات کسب منافع مالی مورد انتظار برای دستگاه را فراهم نماید، منابع ریالی آن نیز باید در یک دوره یکساله قابل محاسبه و اندازه گیری باشد.

جهت ورود به فرم مربوطه اينجا كليك كنيد.