نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در اصناف ضروری شهرستان بهاباد

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در اصناف ضروری شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز چهارشنبه هفتم آبانماه 99 باحضور نماینده فرماندار بهاباد، بازرسی مشترک اعضای کمیسیون نظارت شامل ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت از واحدهای صنفی ضروری سطح شهر جهت اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا صورت گرفت.

برخی نانوایی ها، میوه فروشی ها و فروشگاه های مواد غذایی از جمله اصنافی بودند که مورد بازرسی قرار گرفت.

در این بازدید برای تعداد پنج فروشگاه پرونده تخلف صنفی و سه پرونده قاچاق کالا تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.