نخستین برف پاییزی چهره بهاباد سفیدپوش کرد

نخستین برف پاییزی چهره بهاباد سفیدپوش کرد