نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد اعلام شد

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد اعلام شد


نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد اعلام شد

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ پس از شمارش آراء 13 شعبه اخذ رأی، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد به شرح ذیل می باشد:

 

روستای احمدآباد

1- آقای علی اصغر خوش خوش آبادی نام پدر حسن دارای 306 رای

2- آقای سیدحمزه حسینی ندنی نام پدر سید محمود دارای 303 رای

3- آقای علیرضا رستگار احمدآبادی نام پدر حسین دارای 302 رای

4- آقای حسین دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 208 رای

5- آقای حسن كارگر دهنودشتی نام پدر علی دارای 173 رای

6- آقای محمد ولی نژاد احمدآبادی نام پدر حسین دارای 162 رای

7- آقای حسن دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 108 رای

 

روستای كریم آباد

1- آقای احمد رضائی كریم آبادی نام پدر علی دارای 174 رای

2- آقای عباس دهقان نام پدر رزاق دارای 138 رای

3- آقای حبیب اله جنائی كریم آباد نام پدر محمد دارای 95 رای

4- آقای محمدرضا پوررضائی نام پدر محمد دارای 77 رای

5- آقای احمد ولی زاده خیرآباد نام پدر محمد دارای 75 رای

6- آقای محمد توكلی كمكوئی نام پدر ماشالله دارای 73 رای

 

روستای رحیم آباد

1- آقای حسین كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 36 رای

2- خانم فاطمه محمدی علی آباد نام پدر حسین دارای 26 رای

3- آقای حسین كارگرخیرآباد نام پدر اكبر دارای 18 رای

4- آقای عباس عسكری علی آباد نام پدر حسین دارای 9 رای

5- آقای علی اصغر كارگر خیرآباد نام پدر حسن دارای 8 رای

6- آقای بمانعلی عسكری علی آباد نام پدر محمد دارای 3 رای

7- آقای عباس كارگر خیرآباد نام پدر حسن دارای 1 رای

 

روستای گرگین آباد

1- آقای حسن حیدری دهنودشت نام پدر محمد دارای 106 رای

2- آقای علی عبداللهی دهنودشت نام پدر حسن دارای 101 رای

3- آقای حسین حیدری نام پدر محمدرضا دارای 76 رای

4- آقای محمد حیدری نام پدر حسن دارای 63 رای

5- آقای حسن حیدری پوراحمدآبادی نام پدر علی دارای 55 رای

6- آقای حسن حیدری دهنودشت نام پدر حسین دارای 22 رای

 

روستای دهنودشت

1- آقای حسین ابراهیمی دهنودشت نام پدر اكبر دارای 44 رای

2- آقای سیدحسین هاشمی احمدآبادی نام پدر سیدعلی دارای 44 رای

3- آقای سیدمسیب سیدحسینی بهابادی نام پدر سیدمحسن دارای 41 رای

4- آقای اصغر دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 35 رای

5- آقای محمدرضا جنائی احمدآباد نام پدر محمد دارای 22 رای

6- آقای عباس دهقان بهابادی نام پدر اصغر دارای 14 رای

 

روستای خیرآباد:

1- آقای عباس عسكری خیرآباد نام پدر اصغر دارای 39 رای

2- آقای احمد عباسی جعفرآباد نام پدر حسین دارای 34 رای

3- آقای حسن عسكری خیرآباد نام پدر حسین دارای 23 رای

4- آقای عباس حاجی عبداللهی رحیم آبادی نام پدر حسین دارای 20 رای

5- آقای حسن كارگرخیرآباد نام پدر حسین دارای 17 رای

6- آقای محمد ولی زاده نام پدر جواد دارای 16 رای

 

روستای علی آباد ملاعلیرضا

1- آقای علیرضا عسكری خیرآباد نام پدر حسین دارای 93 رای

2- آقای عباسعلی رضائی پور نام پدر حسن دارای 56 رای

3- خانم زهرا محمدی علی آباد نام پدر علی دارای 52 رای

4- آقای محمدجواد رضائی پورعلی آباد نام پدر حسین دارای 48 رای

5-  آقای محمود خیراندیش شوركی نام پدر حسین دارای 44 رای

6- آقای محمد محمدی علی آبادی نام پدر حسن دارای 43 رای

 

روستای ده محمدرفیع

1- آقای حبیب كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 38 رای

2- آقای حسین نجفی نام پدر محمد دارای 28 رای

3- آقای عبدالرضا حاجی زاده ده رفیعی نام پدر حسن دارای 17 رای

4- آقای حسین حاجی زاده ده رفیعی نام پدر محمدباقر دارای 10 رای

5- آقای محمد حاجی زاده ده رفیعی نام پدر اكبر دارای 4 رای

6- آقای حسین نجفی نام پدر علی دارای 1 رای

 

روستای دهنوملااسماعیل

1- آقای غلامرضا كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 83 رای

2- آقای نظرعلی اسماعیلی حسین آبادی نام پدر محمدحسین دارای 82 رای

3- آقای احمد اسماعیلی خیرآبادی نام پدر حسن دارای 41 رای

4- آقای علی اسمعیلی حسین آبادی نام پدر حسن دارای 40 رای

5- آقای عبدالرضا اسمعیلی حسین آبادی نام پدر نظرعلی دارای 36 رای

6- آقای ابوالفضل كارگرخیرآباد نام پدر محمد دارای 28 رای

 

روستای جعفرآباد

1- آقای علی اكبر قاسمی نام پدر حسین دارای 37 رای

2- آقای محمد قاسمی نام پدر حسین دارای 30 رای

3- آقای محمد محمدی علی آباد نام پدر حسین دارای 27 رای

4- آقای علی اصغر قاسمی چله خانه نام پدر رجبعلی دارای 24 رای

5- آقای علی اكبر قاسمی چله خانه نام پدر محمد دارای 14 رای

6- خانم زهرا زارعی جلال آبادی نام پدر حسن دارای 10 رای

7- آقای علی اصغر قاسمی نام پدر محمد دارای 9 رای

8- خانم فاطمه قاسمی چله خانه نام پدر حسن دارای 3 رای

 

روستای درب هنز

1- آقای اصغر اسمعیل نژادفضل آبادی نام پدر حسین دارای 47 رای

2- آقای محمدرسول صبوحی نام پدر عبدالصمد دارای 36 رای

3- آقای مهدی زینلی درب هنزی نام پدر حسین دارای 35 رای

4- آقای سعید مهدوی سنجدك نام پدر حسین دارای 22 رای

5- آقای علی اكبر اسماعیل نژاد نام پدر حسین دارای 21 رای

6- آقای عباس زینلی درب هنزی نام پدر حسین دارای 18 رای

7- آقای مهدی اسمعیلی نژادفضل آبادی نام پدر اصغر دارای 17 رای

8- آقای علی اكبر رضائی نام پدر رضا دارای 11 رای

9- آقای حسین اسمعیلی نژاد نام پدر اصغر دارای 8 رای

 

روستای فضل آباد

1- آقای محمدجواد فلاح نام پدر علی دارای 70 رای

2- آقای حسن فلاح فضل آبادی نام پدر علی دارای 58 رای

3- آقای محمد مازرینی نام پدر حسین دارای 29 رای

4- آقای حسین اكبری نام پدر علی دارای 28 رای

5- آقای حسین منصوریان نام پدر رجبعلی دارای 28 رای

6- آقای حسینعلی مازرینی نام پدر محمد دارای 26 رای

7- آقای حسین درندی نام پدر محمد دارای 21 رای

8- آقای حسین فلاح فضل آبادی نام پدر غلامرضا دارای 15 رای

 

روستای پرك

1- آقای سعید ملاحسنی بوئی آباد نام پدر حسین دارای 70 رای

2- آقای محمودرضا عابدینی سنجدكی نام پدر اكبر دارای 67 رای

3- آقای جمال كرمی بوئی آباد نام پدر علی دارای 66 رای

4- آقای ابوالحسن عبداللهی بوئی آبادی نام پدر محمد دارای 66 رای

5- آقای محمد رحیمیان نام پدر حسین دارای 65 رای

6-  آقای حسن خانی پركی نام پدر نجف دارای 55 رای

7- آقای صمدالله عبداللهی بوئی آبادی نام پدر محمد دارای 54 رای

8- آقای هادی عابدینی سنجدكی نام پدر اكبر دارای 20 رای

9- آقای رضا رحیمیان نام پدر حسن دارای 19 رای

10- آقای محمدرضا عفتی بهابادی نام پدر غلامرضا دارای 5 رای

 

روستای سنجدك

1- آقای علی خانی پركی نام پدر حسین دارای 117 رای

2- آقای اكبر عبداللهی بوئی آبادی نام پدر غضنفر دارای 117 رای

3- آقای علی عبداللهی سنجدكی نام پدر حسن دارای 71 رای

4- آقای مهدی اسكندری سنجدك نام پدر حسین دارای 70 رای

5- آقای كاظم فلاح فضل آبادی نام پدر محمد دارای 60 رای

 

روستای زاركوئیه

1- آقای سیدعلی اصغر میرمحمدی زاركوئی نام پدر سیدحسین دارای 60 رای

2- آقای جواد اسمعیلی هرمیزی نام پدر اكبر دارای 41 رای

3- آقای سیدمحمدرضا میرمحمدی زاركوئیه نام پدر سیدحسن دارای 34 رای

4- آقای حسن برزگر زاركوئی نام پدر محمد دارای 31 رای

5- آقای علی ظهیری نام پدر تقی دارای 27 رای

6- آقای محمدتقی ظهیری نام پدر علی دارای 10 رای