نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ اعلام شد

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ اعلام شد


نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ اعلام شد

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ پس از شمارش آراء 15 شعبه اخذ رأی، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ به شرح ذیل می باشد:

 

روستای آسفیچ

1- آقای محمودرضا توكلی كمكوئی نام پدر علی دارای 212 رای

2- آقای عباس تیموری آسفیڃی نام پدر علی دارای 162 رای

3- آقای محسن صالحی آسفیڃی نام پدر منصور دارای 129 رای

4- آقای سیدعلی اصغر موسوی آسفیڃی نام پدر سیدمحمدتقی دارای 122 رای

5- آقای عباس تیموری آسفیڃی نام پدر علی دارای 109 رای

6- آقای علی تیموری آسفیجی نام پدر ماشاالله دارای 109 رای

7- آقای مرتضی صالحی آسفیڃی نام پدر رضا دارای 65 رای

8- آقای سیدعلی موسوی آسفیڃی نام پدر سید اسدالله دارای 49 رای

9- آقای عزت اله تیموری آسفیڃی نام پدر محمد دارای 35 رای

10- آقای علی اصغر توكلی كمكوئی نام پدر جواد دارای 9 رای

11- آقای عباس توكلی آسفیڃی نام پدر علی دارای 0 رای

 

روستای كمكوئیه

1- آقای مهدی توكلی كمكوئی نام پدر محمد دارای 97 رای

2- آقای احمد توكلی كمكوئی نام پدر اسدالله دارای 80 رای

3- آقای اكبر توكلی كمكوئی نام پدر علی دارای 70 رای

4- آقای محمدعلی توكلی كمكوئی نام پدر اكبر دارای 66 رای

5- آقای احمد توكلی كمكوئی نام پدر عبدالله دارای 61 رای

6- آقای پنجعلی توكلی كمكوئی نام پدر حسن دارای 59 رای

7- آقای حسین توكلی كمكوئی نام پدر عسكر دارای 43 رای

8- آقای حسین توكلی كمكوئی نام پدر اصغر دارای 32 رای

9- آقای علی اكبر توكلی كمكوئی نام پدر حسین دارای 26 رای

 

روستای ده علی آسفیچ

1- آقای ماشاءاله تیموری اسفیجی نام پدر اكبر دارای 34 رای

2- آقای علی تیموری آسفیڃی نام پدر حبیب دارای 34 رای

3- آقای حسین تیموری آسفیڃی نام پدر رمضان دارای 29 رای

4- آقای سعید تیموری آسفیڃی نام پدر حسن دارای 20 رای

5- آقای داود تیموری آسفیڃی نام پدر حسن دارای 13 رای

6- آقای محمد تیموری آسفیڃی نام پدر حسین دارای 12 رای

 

روستای باب دهوئیه پایین

1- آقای مصطفی حیدری دهوئی نام پدر مصطفی دارای 83 رای

2- آقای یوسف حیدری دهوئی نام پدر محمد دارای 69 رای

3- آقای منصور حیدری دهوئی نام پدر علی دارای 30 رای

4- آقای كاظم حیدری دهوئی نام پدر حسین دارای 22 رای

5- آقای مجید حیدری دهوئی نام پدر اكبر دارای 20 رای

6- آقای ناصر حیدری دهوئی نام پدر حسن دارای 19 رای

7- آقای مرتضی حیدری دهوئی نام پدر حبیب الله دارای 18 رای

 

روستای حسین آباد ده عسكر

1- آقای امیر بیكی ده عسكر نام پدر محمد دارای 65 رای

2- آقای مجید كربلائی بافقی نام پدر محمد دارای 38 رای

3- آقای علی علیزاده آریجی نام پدر مهدی دارای 33 رای

4- آقای حسین رحیم زاده حسین آباد نام پدر محمد دارای 31 رای

5- آقای مجید تیموری آسفیڃی نام پدر اصغر دارای 3 رای

 

روستای آریج

1- آقای اصغر تیموری نام پدر علی دارای 40 رای

2- آقای عباس تیموری نام پدر علی دارای 34 رای

3- آقای غلامرضا حاجی عبداللهی ده عسكری نام پدر غلامرضا دارای 25 رای

4- آقای جواد ملازینلی حسین آبادی نام پدر عباس دارای 22 رای

5- آقای عباس ملازینلی حسین آبادی نام پدر علی دارای 19 رای

6- خانم بتول اسدی آریجی نام پدر محمد دارای 7 رای

 

روستای حسین آباد باقری

1- آقای سعید بابائی بافقی نام پدر محمد رضا دارای 41 رای

2- آقای عباس غنی پور نام پدر اصغر دارای 37 رای

3- آقای غلامرضا نظری بهابادی نام پدر محمد دارای 33 رای

4- آقای سیدولی حسن زاده بهدانی نام پدر سیدرضا دارای 29 رای

5- آقای سیدابوتراب حسن زاده بهدانی نام پدر سید علی دارای 27 رای

6- آقای محمود بابائی بافقی نام پدر محمدرضا دارای 23 رای

7- آقای حاجی عباس خالقدادی باغدری نام پدر مهدی دارای 18 رای

8- آقای حسن حسین زاده بهابادی نام پدر اصغر دارای 15 رای

 

روستای ده جمال

1- آقای حسین ملكی ده جمالی نام پدر رمضان دارای 118 رای

2- آقای حسن دهقان ده جمال نام پدر غضنفر دارای 71 رای

3- آقای ابراهیم رحیمی نام پدر اكبر دارای 71 رای

4- آقای غلامحسین برخورداری ده جمالی نام پدر حسن دارای 69 رای

5- آقای علی برخورداری ده جمالی نام پدر حسن دارای 29 رای

6- خانم فرخنده توكلی كمكوئی نام پدر اكبر دارای 14 رای

 

روستای سیمكوئیه

1- آقای ذبیح الله امیری سیمكوئی نام پدر غلامرضا دارای 43 رای

2- آقای محمد امیری سیمكوئی نام پدر علی دارای 42 رای

3- آقای محمد امیری سیمكوئی نام پدر غلامحسین دارای 36 رای

4- آقای علی اكبر امیری سیمكوئیه نام پدر غلامحسین دارای 36 رای

5- آقای غلامرضا امیری سیمكوئی نام پدر زینل دارای 17 رای

 

روستای وحدت آباد

1- آقای جواد تیموری نام پدر حسین دارای 116 رای

2- آقای قنبر تیموری نام پدر حسین دارای 83 رای

3- آقای محمدجعفر تیموری آسفیڃی نام پدر اكبر دارای 81 رای

4- آقای امیر تیموری آسفیڃی نام پدر اكبر دارای 59 رای

5- آقای عباس تیموری نام پدر مصطفی دارای 34 رای

 

روستای فودیج

1- آقای عباس باقرزاده نام پدر پنجه علی دارای 61 رای

2- آقای رضا باقرزاده دهرتی نام پدر پنجعلی دارای 59 رای

3- آقای علی فلاح دهنو نام پدر حسین دارای 36 رای

4- آقای محسن حسین زاده بهابادی نام پدر محمد دارای 33 رای

5- آقای مهدی غلامی نام پدر حسین دارای 29 رای

6- آقای محمدمهدی بهرامیان بهابادی نام پدر حسین دارای 16 رای

 

روستای بهدان

1- آقای محمدعلی رضائی بهدانی نام پدر حسین دارای 52 رای

2- آقای مرتضی حیدری نژاد نام پدر محمد دارای 52 رای

3- آقای حسین حیدری نژاد نام پدر علی دارای 44 رای

4- آقای غلامرضا رضائی بهدانی نام پدر حسن دارای 41 رای

5- آقای عباسعلی حاجی حسینی نام پدر محمدعلی دارای 31 رای

6- آقای محمدرضا حاجی حسینی نام پدر علی دارای 29 رای

7- آقای حسین غنی پوربهدانی نام پدر حسن دارای 23 رای

8- آقای حسن غنی زاده بهدانی نام پدر رمضان دارای 22 رای

9- آقای حسن حیدری نژاد نام پدر علی دارای 0 رای

 

روستای هميجان

1- آقای علي محمدي پور هميجاني نام پدر محمد دارای 42 رای

2- آقای محمدحسين يعقوب زاده هميجاني نام پدر علي دارای 34 رای

3- آقای محمدحسين زينلي باغستاني نام پدر غلامرضا دارای 29 رای

4- آقای محمود قاسمي پور هميجاني نام پدر حسين دارای 18 رای

5- خانم معصومه غلامي دهوئي نام پدر حسين دارای 0 رای

 

روستای بشكان

1- خانم بتول آبید نام پدر محمد دارای 155 رای

2- آقای سیدتراب ترابی بشكانی نام پدر سیداشرف دارای 135 رای

3- آقای سیدحسین ترابی بشكانی نام پدر سید علی اكبر دارای 88 رای

4- آقای سیدرضا ترابی بشكانی نام پدر سید ابوالقاسم دارای 63 رای

5- آقای عباس آوخ نام پدر صفر دارای 61 رای

6- آقای احمد عسكری بشكانی نام پدر نصرالله دارای 35 رای

7- آقای ناصر عسكری بشكانی نام پدر اكبر دارای 2 رای

 

روستای خوسف

1- آقای سيدجليل رضوي زاده نام پدر سيد ابوتراب دارای 83 رای

2- آقای سيدمحمد رضوي خوسفي نام پدر سيدحسين دارای 66 رای

3- آقای روح الله محمدي عزيزآبادي نام پدر اصغر دارای 61 رای

4- آقای عباس ابراهيمي خوسفي نام پدر اسدالله دارای 43 رای

5- آقای ماشاءالله ابراهيمي خوسفي نام پدر حسين دارای 43 رای

6- آقای عباسعلي ابراهيمي نام پدر حسين دارای 28 رای

7- آقای رضا ابراهيمي نام پدر محمد دارای 26 رای