نایب رئیس بانوان هیئت روستایی عشایری بخش مرکزی معرفی شد

نایب رئیس بانوان هیئت روستایی عشایری بخش مرکزی معرفی شد


نایب رئیس بانوان هیئت روستایی عشایری بخش مرکزی معرفی شد

"محمد هوشمند" سرپرست بخشداری مرکزی و رئیس هیئت روستایی و عشایری بخش مرکزی در حکمی خانم "الهام جنایی کریم آبادی" را به عنوان نایب رئیس بانوان هیئت روستایی و عشایری بخش مرکزی منصوب نمود.

لازم به ذکر است خانم جنایی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی می باشد.