مرکز خدمات بهزیستی "مثبت زندگی" در بهاباد افتتاح شد

مرکز خدمات بهزیستی "مثبت زندگی" در بهاباد افتتاح شدهمزمان با سراسر کشور مرکز خدمات بهزیستی "مثبت زندگی" در بهاباد با حضور فرماندار بهاباد و تعداد از مسئولین افتتاح شد.

مرکز مثبت زندگی بهاباد با کد 1582 مجوز حداقل 150 پرونده را دارد که بیش از 22 خدمت بهزیستی از جمله تشکیل پرونده، ارتباط دو سویه بین مددجو و مددکار، آگاه سازی معلولان، بینایی سنجی کودکان و آموزش های مهارت زندگی در این مراکز ارائه می شود.

در شهرستان بهاباد دو مرکز خدمات بهزیستی ثبت شده است و متناسب با پراکندگی جغرافیایی و سکونت گاه های گروه های هدف تحت پوشش فعالیت می نمایند.