مراسم تحلیف شوراهای روستایی شهرستان بهاباد

مراسم تحلیف شوراهای روستایی شهرستان بهاباد


مراسم تحلیف شوراهای روستایی شهرستان بهاباد