محرم بهاباد با طنین «مرگ بر امریکا» و «هیهات من الذله»همراه شد

محرم بهاباد با طنین «مرگ بر امریکا» و «هیهات من الذله»همراه شد