فرماندار شهرستان بهاباد

فرماندار شهرستان بهاباد


محمدمهدی خانی زاده بهابادی

فرماندار بهاباد /
مسئولیت ها و وظایف
فرماندار