فرماندار بهاباد؛ آموزش و پرورش ازمهمترین نهادهای اجتماعی است

فرماندار بهاباد؛ آموزش و پرورش ازمهمترین نهادهای اجتماعی استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد؛ فرماندار شهرستان بهاباد در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان که روز دوشنبه 30 دیماه98 در محل فرمانداری برگزار شد، یکی از مهمترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی را آموزش و پرورش عنوان نمود و گفت: آموزش و پرورش مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان، جوانان و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو خاسته برعهده دارد.

"محمدمهدی خانی زاده" ادامه داد: در چنین نهاد گسترده ای، برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، استفاده از تجارب صاحب نظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کاملا ضرورت دارد.

در چنین نهادی برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، استفاده از تجارب صاحب نظران ضرورت دارد.