فراخوان گردان بیت المقدس حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ برگزار شد

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ برگزار شدفراخوان گردان بیت المقدس حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ با هدف حفظ و انسجام بیشتر و نمایش قدرت بسیجیان حول سه محور آمادگی جسمانی، رزم شبانه و میدان تیر به مدت دو روز(11 و 12آذر) برگزار شد.