شهرستان بهاباد الگوی کشوری برای توسعه و پیشرفت با مشارکت مردم

شهرستان بهاباد الگوی کشوری برای توسعه و پیشرفت با مشارکت مردمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای تعمیم پروژه منارید به دیگر روستاهای شهرستان بهاباد جلسه کمیته مدیریت حوزه آبخیز شهرستان بهاباد صبح امروز دوشنبه29بهمن97 به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیر استانی پروژه، اعضای کمیته و جمعی از دهیاران در محل فرمانداری برگزار شد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باتوجه به نتایج بسیار خوبی که پروژه منارید در روستاهای پایلوت شهرستان بهاباد داشته است گفت: شهرستان بهاباد یک سرمایه است که می تواند به عنوان الگوی کشوری برای توسعه و پیشرفت با مشارکت مردم به ویژه در روستاها مطرح باشد.

"هوشنگ جزی" افزود: دستیابی به نتایج بیشتر و مطلوبتر نیازمند برنامه ریزی و همکاری همه دستگاهها، دهیاران و شوراها می باشد که باید با استفاده از ظرفیت نتایج و تجارب بدست آمده، بهترین تعمیم را در شهرستان بهاباد داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد با تأکید بر استفاده از تجارب ارزنده کسب شده در پروژه منارید گفت: توسعه پایدار در روستاها بدون حضور و مشارکت مردم امکانپذیر نمی باشد.

"محمد هوشمند" همچنین برای اجرایی شدن سند راهبردی منارید در شهرستان بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی در خصوص تشریح وظایف هر اداره در این زمینه تأکید نمود.  

در ادامه جلسه "رضا باقری" معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیر استانی پروژه به تشریح دستاوردهای پروژه منارید، طرح ها و نکات کلیدی برای ادامه اجرایی شدن سند راهبری پروژه منارید در حوزه آبخیز بهاباد از جمله زیرساخت های توسعه شهرستان، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت.

گفتنی است پروژه بین المللی منارید از سال 2010 تا 2016 میلادی با هدف توانمندسازی و توجه به معیشت مردم در روستاهای پایلوت شهرستان بهاباد از جمله آسفیچ، ببروئیه، کمکوئیه، بنستان و کریم آباد اجرا شده است.