سفر استاندار یزد به بخش آسفیچ بهاباد به روایت تصویر

سفر استاندار یزد به بخش آسفیچ بهاباد به روایت تصویر