رژه اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی بهاباد به روایت تصویر

رژه اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی بهاباد به روایت تصویر