حضور پرشور مردم بهاباد در ساعت اولیه رأی گیری به روایت تصویر

حضور پرشور مردم بهاباد در ساعت اولیه رأی گیری به روایت تصویر