حضور باشكوه مسئولين و مردم بخش مركزي بهاباد و دهستان جلگه در اولين ساعات شروع انتخابات

حضور باشكوه مسئولين و مردم بخش مركزي بهاباد و دهستان جلگه در اولين ساعات شروع انتخابات


حضور باشكوه مسئولين و مردم بخش مركزي بهاباد و دهستان جلگه در اولين ساعات شروع انتخابات