جلسه کمیته انطباق بخشداری مرکزی برگزار شد

جلسه کمیته انطباق بخشداری مرکزی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی؛ جلسه کمیته انطباق بخشداری مرکزی به منظور بررسی مصوبات شوراهای روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.