جلسه مدیریت پسماند شهرستان برگزار شد

جلسه مدیریت پسماند شهرستان برگزار شد