تصاویری از حضور پرشور مردم روستاهای بخش های مرکزی و آسفیچ در انتخابات96

تصاویری از حضور پرشور مردم روستاهای بخش های مرکزی و آسفیچ در انتخابات96