برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها

برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها


برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها

جلسه ای به منظور هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، روسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، برق و آبفا در محل دفتر بخشداری مرکزی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید .