برگزاری جلسه دهیار و شورای روستای کریم آباد با نماینده طرح مطالعاتی منارید

برگزاری جلسه دهیار و شورای روستای کریم آباد با نماینده طرح مطالعاتی منارید


برگزاری جلسه دهیار و شورای روستای کریم آباد با نماینده طرح مطالعاتی منارید