بازدید معاون فرماندار بهاباد از شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان

بازدید معاون فرماندار بهاباد از شعبه تعزیرات حکومتی شهرستانمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد و رئیس گروه بازرسی ستاد صیانت شهرستان مورخ 31 تیرماه98 به همراه بازرسان فرمانداری از شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان بازدید نمود.