بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات از روستای شمال آباد

بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات از روستای شمال آباد


بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات از روستای شمال آباد