بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از راه های اصلی و فرعی شهرستان و برخی از روستاهای بخش مرکزی

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از راه های اصلی و فرعی شهرستان و برخی از روستاهای بخش مرکزی


بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از راه های اصلی و فرعی شهرستان و برخی از روستاهای بخش مرکزی