بازدید سالاری نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری بهاباد

بازدید سالاری نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری بهاباد


بازدید سالاری نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری بهاباد

به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بهاباد "سالاری" نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری شهرستان بازدید و تعدادی از فرم های آماری را بازبینی نمود.