بازدید جمعی از مسئولین شهرستان اشکذر و مجریان طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز از روستاهای پایلوت پروژه منارید شهرستان بهاباد

بازدید جمعی از مسئولین شهرستان اشکذر و مجریان طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز از روستاهای پایلوت پروژه منارید شهرستان بهاباددر راستای بازدید از دستاوردهای پروژه بین المللی منارید و انتقال تجربیات حاصل از اجرای این پروژه در استان یزد جمعی از مسئولین شهرستان اشکذر، مجریان و جوامع محلی طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز خضرآباد در روستاهای پایلوت پروژه منارید شهرستان بهاباد حضور یافتند.

بازدیدکنندگان در ابتدای این بازدیدها در محل دفتر برنامه و توسعه روستای کمکوئیه گردهم آمده و اعضای گروه های برنامه ریزی و توسعه این روستا تجربیات خود در جهت توسعه روستا به پشتوانه اجرای پروژه بین المللی منارید و مدل تمرین شده توسط این پروژه را برای حاضرین تشریح نمودند.

در ادامه از فعالیت های اجرای توسط پروژه منارید در این روستا و روستای تعمیمی ده جمال بازدید به عمل آمد.