بازدید تیم بازرسی فرمانداری بهاباد از مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان به روایت تصویر

بازدید تیم بازرسی فرمانداری بهاباد از مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان به روایت تصویربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ تیم بازرسی فرمانداری بهاباد به منظور بررسی عملکرد مرکز بهداشت شهرستان بهاباد، از این مرکز بازدید نمود.

در این بازدید مسائل، مشکلات و نحوه ارائه خدمات واحدهای مختلف این مرکز به مردم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بازرسان فرمانداری در ادامه از بیمارستان حکیم بهابادی، اورژانس و ساختمان مسکونی در حال احداث برای پزشکان این مرکز نیز بازدید نمودند.