بازدید بخشدار آسفیچ از پست دامپزشکی بخش

بازدید بخشدار آسفیچ از پست دامپزشکی بخشبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ بخشدار آسفیچ از پست دامپزشکی بخش بازدید و در روند کاری این مرکز قرار گرفت.

"علیرضا تیموری " بخشدار آسفیچ ضمن تقدیر وتشکر از مسئول دامپزشکی افزود: پیگیر تکمیل کمبود ها و کاستی های این مرکز می باشیم و تا حد توانمان از این مرکز حمایت های لازم را انجام خواهیم داد.