آیا می دانید شهرستان #بهاباد در سال 1397 #بیشترین رشد مصرف #برق را در بین شهرستانهای استان داشته است؟

آیا می دانید شهرستان #بهاباد در سال 1397 #بیشترین رشد مصرف #برق را در بین شهرستانهای استان داشته است؟ آیا می دانید  شهرستان #بهاباد در سال 1397 #بیشترین رشد مصرف #برق را در بین شهرستانهای استان داشته است؟

با مصرف بهینه، مانع از قطع ناخواسته برق صنایع و در نتیجه کاهش تولید ملی شویم.