اهدای دو دستگاه نوارقلب به بیمارستان حکیم بهابادی توسط خیرین

اهدای دو دستگاه نوارقلب به بیمارستان حکیم بهابادی توسط خیرین


رئیس بیمارستان حکیم بهابادی شهرستان بهاباد از اهدای دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان حکیم بهابادی خبر داد.
دکتر احمد ابوالحسنی بهابادی در این رابطه گفت: این دو دستگاه از سوی خیرین محترم شهرستان خانواده شهید جلال کاظمی و همسرحاج عبدالرضا عابدی تهیه و به بخشهای داخلی و اطفال و اورژانس بهاباد اهدا گردید.