اطلاعیه شماره یک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در طرح سرشماری اتباع افغانستانی

اطلاعیه شماره یک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در طرح سرشماری اتباع افغانستانی