اطلاعیه برگزاری مانور استانی زلزله در شهرستان بهاباد

اطلاعیه برگزاری مانور استانی زلزله در شهرستان بهاباد