اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون در بخشدار آسفیج

اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون در بخشدار آسفیج


اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون در بخشدار آسفیج
همزمان با سراسر كشور طرح ملي غربالگري و تعيين تناسب وزن ايرانيان در تاريخ 15/02/92 در بخشداري آسفيچ انجام شد.
در قالب اين طرح كارشناسان مركز بهداشتي درماني آسفيچ با حضور در بخشداري آسفيچ نسبت به اندازه گيري فشار خون و تناسب بدني پرسنل بخشداري اقدام و در اين مورد توضيحاتي نیز بیان نمودند.