فرماندار شهرستان بهاباد

عباس اقبال بهابادی

فرماندار بهاباد /
مسئولیت ها و وظایف
فرماندار