فرماندار شهرستان بهاباد

محمدمهدی خانی زاده بهابادی

فرماندار بهاباد /
مسئولیت ها و وظایف
فرماندار