تصاویری از غرفه های شهرستان بهاباد در اولین نمایشگاه توانمندی روستائیان استان یزد